Javni poziv poslodavcima za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih osoba, korisnika prava iz oblasti socijalne zaštite

1 – Javni poziv poslodavcima za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih osoba, korisnika prava iz oblasti socijalne zaštite

I

U cilju realizacije Izmjena i dopuna Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2011. godini sa načinom i kriterijima za realizaciju, Javna ustanova "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" – Sarajevo, poziva poslodavce sa područja Kantona Sarajevo da prijave potrebu za zapošljavanjem nezaposlenih osoba, korisnika prava iz oblasti socijalne zaštite i to: roditelja djece sa invaliditetom od najmanje 80% invaliditeta; žrtava nasilja u porodici; bivših štićenika domova za nezbrinutu djecu; liječenih ovisnika o psihoaktivnim supstancama; Roma; roditelja/staratelja djece koja ostvaruju pravo na dječiji dodatak; osoba ometenih u fizičkom i psihičkom razvoju i osoba kod kojih postoji invalidnost prouzrokovana povredom ili bolešću i koje, u skladu sa propisima o socijalnoj zaštiti, ostvaruju pravo na novčanu naknadu za vrijeme čekanja zaposlenja; povratnika u Kanton Sarajevo koji su prije povratka na prijeratnu adresu prebivališta imali priznat status raseljene osobe ili status izbjeglice; potencijalnih povratnika iz Kantona Sarajevo koji su imali/imaju status raseljene osobe; prijavljenih na evidenciju nezaposlenih Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" – Sarajevo, prije objave ovog Javnog poziva.

II

Planirana sredstva za ove namjene iznose 276.824,00 KM, a cilj je zapošljavanje 38 nezaposlenih osoba iz ciljne skupine, prijavljenih na  evidenciju nezaposlenih Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" – Sarajevo, prije objave ovog Javnog poziva.

Javna ustanova "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" – Sarajevo će poslodavcima koji budu obuhvaćeni Programom sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih kategorija iz oblasti socijalne politike (u daljem tekstu: Program) i potpišu Ugovor o radu sa osobom iz ciljne skupine, te izvrše njihovu prijavu na penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakonom o radu Kantona Sarajevo, u trajanju od 12 mjeseci, refundirati sredstva u mjesečnom iznosu od 600,00 KM po novouposlenoj osobi iz ciljne skupine.

Ova sredstva su namijenjena za sufinansiranje troškova bruto plaće.

III

Uz Zahtjev za učešće u Programu, potrebno je  dostaviti original ili ovjerene fotokopije  slijedećih dokumenata:


–    rješenje iz sudskog registra za obavljanje djelatnosti ili rješenje o registraciji samostalne djelatnosti; 

–    uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem;

–    uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa, ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva;

–    uvjerenje o trenutnom broju zaposlenih, ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva;

–    prijavu potreba za zaposlenicima (tabela u prilogu Zahtjeva);    

–    broj transakcijskog računa.

IV

Poslodavci koji ne izmiruju obaveze prema porezima i doprinosima, ne mogu učestvovati u ovom Programu.

V

Poslodavci i fizička lica koji su koristili kreditna sredstva Federalnog zavoda za zapošljavanje i JU «Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo» – Sarajevo, a nisu ispoštovali svoje obaveze u skladu sa zaključenim ugovorima (nisu primili radnike ili ne vraćaju redovno anuitete), ne mogu učestvovati u ovom Programu.

VI

Prednost će imati poslodavci koji se bave proizvodnom djelatnošću, poslodavci koji su koristili sredstva za sufinansiranje zapošljavanja po bilo kojem programu u prethodne dvije godine i zadržali sufinansirane osobe u radnom odnosu po okončanju perioda sufinansiranja, poslodavci koji trenutno imaju veći broj zaposlenih osoba i poslodavci koji prvi put koriste podsticajna sredstva.

VII

Obrasci za podnošenje Zahtjeva mogu se dobiti u Javnoj ustanovi «Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo» – Sarajevo, u Odjeljenju za poslove podsticaja u zapošljavanju,Ulica Đoke Mazalića 3, ili preuzeti sa web stranice Službe www.juszzks.com.ba (LINK)

VIII

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi  neće se uzeti u razmatranje.

IX

Javna ustanova «Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo» – Sarajevo će sa poslodavcima koji budu obuhvaćeni Programom, zaključiti ugovore kojima će biti regulisana sva prava i obaveze ugovornih strana, u skladu sa Programom.

X

Zahtjevi, sa potrebnom  dokumentacijom, podnose se neposredno ili preporučeno putem pošte Javnoj ustanovi «Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo» – Sarajevo,  Ulica Đoke Mazalića broj 3, sa napomenom: «Za Program sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih kategorija iz oblasti socijalne politike».

Dodatne informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za poslove podsticaja u zapošljavanju,  ili putem telefona  033/ 569-134 i 033/569-1332 – Javni poziv nezaposlenim osobama, korisnicima prava iz oblasti socijalne zaštite za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja

I

U cilju realizacije Izmjena i dopuna Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2011. godini sa načinom i kriterijima za realizaciju, Javna ustanova «Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo» – Sarajevo, poziva nezaposlene osobe, korisnike prava iz oblasti socijalne zaštite i to: roditelje djece sa invaliditetom od najmanje 80% invaliditeta; žrtve nasilja u porodici; bivše štićenike domova za nezbrinutu djecu; liječene ovisnike o psihoaktivnim supstancama; Rome; roditelje/staratelje djece koja ostvaruju pravo na dječiji dodatak; osobe ometene u fizičkom i psihičkom razvoju i osobe kod kojih postoji invalidnost prouzrokovana povredom ili bolešću, a koje u skladu sa propisima o socijalnoj zaštiti ostvaruju pravo na novčanu naknadu za vrijeme čekanja zaposlenja; povratnike u Kanton Sarajevo koji su prije povratka na prijeratnu adresu prebivališta imali priznat status raseljene osobe ili status izbjeglice; potencijalne povratnike iz Kantona Sarajevo koji su imali/imaju status raseljene osobe; prijavljene na evidenciju nezaposlenih Javne ustanove »Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo» – Sarajevo, prije objave ovog Javnog poziva, da apliciraju na podsticajna sredstva za pokretanje samostalne djelatnosti.

II

Planirana sredstva za ove namjene iznose 300.000,00 KM, a cilj je samozapošljavanje 30 osoba iz ciljne skupine, prijavljene na evidenciju nezaposlenih Javne ustanove «Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo» – Sarajevo, prije objave ovog Javnog poziva, a koje do sada nisu koristile sredstva  Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“- Sarajevo, Federalnog zavoda za zapošljavanje ili neke druge institucije za pomenute namjene.

Javna ustanova «Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo» – Sarajevo će nezaposlenim osobama iz ciljne skupine koje budu obuhvaćene Programom samozapošljavanja (u daljem tekstu: Program), sufinansirati pokretanje samostalne djelatnosti u iznosu od 10.000,00 KM i to: sredstva u iznosu od 2.800,00 KM na ime nabavke sredstava za rad, opreme, repromaterijala i sl., a preostala sredstva, u periodu od 12 mjeseci, refundirat će u ukupnom iznosu od 600,00 KM mjesečno, za isplatu plaća i uplatu zakonom propisanih poreza i doprinosa.

Nezaposlene osobe iz ciljne skupine koje budu obuhvaćene ovim Programom, ne mogu se prijaviti na evidenciju nezaposlenih 12 mjeseci od dana brisanja sa evidencije po ovom osnovu.

III

Uz Zahtjev za učešće u Programu, potrebno je  dostaviti original ili ovjerene fotokopije  slijedećih dokumenata:


–    aplikaciju za sufinansiranje samozapošljavanja; 

–    ovjerenu kopiju lične karte i prijavu mjesta boravka;

–    uvjerenje nadležnog biroa za zapošljavanje da se nalazi na evidenciji;

–    dokaz da je pokrenut postupak registracije djelatnosti kod nadležnih organa;

–    izjavu da do sada nije koristio/la sredstva za samozapošljavanje Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“- Sarajevo, Federalnog zavoda za zapošljavanje ili neke druge institucije (izjavu ovjeriti u općini);

–    dokaz da pripada navedenoj kategoriji čije se samozapošljavanje sufinansira.

IV

Prednost za odobravanje sredstava imat će osobe starije od 50 godina, osobe koje su duže vremena na evidenciji nezaposlenih, kao i osobe koje pokreću proizvodnu djelatnost.

V

Obrasci za podnošenje Zahtjeva mogu se dobiti u Javnoj ustanovi «Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo» – Sarajevo, u Odjeljenju za poslove podsticaja u zapošljavanju, Ulica Đoke Mazalića 3, ili preuzeti sa web stranice Službe www.juszzks.com.ba (LINK)

VI

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi  neće se uzeti u razmatranje.

VII

Javna ustanova «Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo» – Sarajevo će sa nezaposlenim osobama iz ciljne skupine koje budu obuhvaćene Programom, zaključiti ugovore kojima će biti regulisana sva prava i obaveze ugovornih strana, u skladu sa Programom.

VIII

Zahtjevi, sa potrebnom  dokumentacijom, podnose se neposredno ili preporučeno putem pošte Javnoj ustanovi «Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo» – Sarajevo,  Ulica Đoke Mazalića broj 3, sa napomenom: «Za Program samozapošljavanja nezaposlenih kategorija iz oblasti socijalne politike».

Dodatne informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za poslove podsticaja u zapošljavanju,  ili putem telefona  033/ 569-133 i 033/569-134.

1 komentar

Komentariši